همانند هر فرآیندی، در خصوص سنجش کیفیت آب و ارزیابی فرآیند نگهداری و راهبری استخر نیز بایستی پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مختلفی تعریف شود. به عبارت دیگر سنجش کیفیت آب استخر با بررسی و اندازه‌گیری این پارامترها انجام می‌شود. اگر این پارامترها در محدوده‌های مطلوب و مجاز قرار داشته باشند، نه تنها هیچ تهدیدی برای سلامتی افراد وجود نخواهد داشت، بلکه می‌توان اطمینان پیدا کرد که افراد از حضور در استخر اعلام رضایت خواهند کرد. با سنجش مرتب و دقیق سطح کلر و PH آب می‌توان از شناگران و خانواده‌هایشان در مقابل بیماری‌های مجموعه‌های آبیRecreational water illnesses (RWIs) محافظت کرد. کلر و PH آب استخر، اولین و مهمترین خط دفاعی در مقابل آلاینده‌هایی هستند که می‌توانند سبب بیماری شناگران شوند.