با وجود اینکه راهبری و نگهداری از استخر بایستی با دانش و دقت بالایی انجام شود اما استفاده از تست‌کیت‌های سنجش کیفیت آب استخر می‌تواند توسط تمامی افراد صورت پذیرد. به عبارت دیگر هر فردی با استفاده از این تست‌کیت‌ها می‌تواند سطح کلر و PH را اندازه‌گیری نموده و در نتیجه کیفیت آب استخر را مورد ارزیابی قرار دهد. در ادامه راهنما و دستورالعمل استفاده از این تست‌کیت‌ها ارائه شده است.