به موتورخانه ای که صرفا تجهیرات گرمایشی در آن وجود داشته باشد، موتورخانه حرارت مرکزی گفته میشود. سابق بر این از آن با نام شوفاژخانه نیزیاد می شد. دیگ آب گرم ، مشعل ، منبع آبگرم ، شیرآلات و پمپ ها از اجزای اصلی موتورخانه حرارت مرکزی هستند.