با وجود اینکه چیلرهای جذبی قطعات مکانیکی زیادی ندارند اما معمولاً در ساختمان‌ها چالش‌های بیشتری را نسبت به چیلرهای تراکمی ایجاد می‌کنند. این دستگاه‌ها بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی به تأمین سرمایش ساختمان می‌پردازند و از این رو به منظور بررسی عملکرد آن بایستی ترکیبات شیمیایی محلول‌های موجود در آن را مورد آنالیز قرار داد. به عبارت دیگر به همان میزان که روغنکاری و تعویض روغن در یک موتور مکانیکی مانند موتور خودرو مهم است، آنالیز محلول در چیلر جذبی از اهمیت برخوردار است.